O Nama

Fice leptir top Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici“FICE SRBIJA“ osnovano je 13 avgusta 2003.g. na Zlatiboru kao nacionalna mreža institucija/organizacija – sa svojim zaposlenima, u oblasti institucionalne brige o deci i mladima u Srbiji. „FICE SRBIJA“ osnovana je uz podršku „FICE Internacional“, međunarodne mreže organizacija za brigu o deci i mladima sa 5 kontinenata. Dugogodišnja članica „FICE Internacional“, od samog osnivanja 1948.g., bila je i Zajednica dečijih domova Jugoslavije(FICE Jugoslavija). Iz tih razloga 2000- te godine je tadašnje Minisarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Srbije, na poziv „FICE internacional“, uputilo veliku grupu profesionalaca i dece iz domova u Srbiji, na Kamp mira, koji je održan na Balatonu, u susednoj Mađarskoj, a čiji su učesnici pored predstavnika sekcija iz Evrope i sveta, posle dugo godina bili i predstavnici institucija za decu iz bivše Jugoslavije. Osnivanje „FICE Srbija“, kao i drugih sekcija „FICE“u republikama bivše Jugoslavije, deo je ishoda projekta FICE Internacional „Dijalog Jugoistočne Evrope“ koji se odvijao u periodu 200-2006.g. i koji je imao za cilj da ponovo udruži profesionalce u oblasti institucionalne brige o deci u regionu Jugoistočne Evrope i uspostavi pokidane veze među organizacijama i profesionalcima u oblasti rezidencijalne zaštite dece i mladih. Prvobitni naziv Udruženja bio je: Udruženje za podršku deci u vanporodičnom vaspitanju“FICE SRBIJA“, što je na predlog samih članica, a u skladu sa reformskim promenama koje su se u međuvremenu desile, delimično izmenjeno. U skladu sa karakteristikama članstva, koje su osim pripadnika institucija sve više dolazili iz savremenijih oblika zaštite dece i mladih, kao što je hraniteljstvo,dnevni centri, sigurne kuće i sl. prilikom preregistracije Udruženja 2011.g. i upisom kod Agencije za privredne registre u Srbiji, usvojen sadašnji naziv Udruženja Kolektivne članice „FICE SRBIJA“ su: Domovi za decu i omladinu, Zavodi za vaspitanje SOS dečija sela Centri za socijalni rad (sa svojim razvojnim programima i uslugama) Centri za porodični smeštaj i usvojenje Zavodi za socijalnu zaštitu Postoji i individualno članstvo u „FICE Srbija“ koga sačinjavaju pojedinci koji nisu direktno iz navedenih grupa kolektivnih članica, ali su aktivni u radu“FICE SRBIJA“ i saglasni sa misijom i ciljevima svog strukovnog Udruženja. Vizija“FICE SRBIJA“ je bolji svet za decu, posebno onu koja odrastaju uz rizike odsustva prirodne porodice. Misija „FICE SRBIJA“ je podrška deci i porodici, razvojem profesionalnih kompetencija zaposlenih koji rade sa decom i porodicom, kao i razvoj socijalnih usluga i nedostajućih servisa za decu i porodicu u lokalnoj zajednici. Udruženje „FICE Srbija“ podržava: Decu i mlade u vanporodičnom vaspitanju; Decu imlade u riziku od institucionalizacije Jačanje profesionalnih kompetencija zaposlenih u oblasti institucionalne brige o deci; Razmenu iskustava u radu sa decom, mladima i porodicama na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou; Edukacije i razvoj kompetencija zaposlenih u institucijama, centrima i programima za brigu o deci, zasnovanu na savremenoj teoriji i praksi socijalnog rada; Umrežavanje institucija, članica „FICE Srbija“ i profesionalaca u oblasti socijalne zaštite, kao i njihovih korisnika, dece i mladih; Razvoj novih usluga za decu i porodicu u lokalnoj zajednici „FICE SRBIJA“ je od 2003.g. do danas bila učesnik i organizator više stručnih skupova, edukacija, kampova za mlade i lokalni implementator i nosilac (medjunarodnih i nacionalnih) projekata vezanih za unapredjenje života dece i porodica. AKRONIM “F I C E” predstavlja početna slova ključnih reči koje određuju aktivnosti ove organizacije udruženjeFédération međunarodnoInternationale zajednicaCommunautés vaspitnihÉducatives …što je u prevodu MEĐUNARODNO UDRUŽENJE VASPITNIH ZAJEDNICA „FICE SRBIJA“ Prihvata i podržava posebnost i jedinstvenost svake individue deteta, mlade osobe i porodice Podržava porodicu kao optimalno prirodno okruženje za rast, razvoj i vaspitanje dece i zalaže se za ostvarivanje prava svakog deteta na život u porodici Zalaže se za razvoj optimalnih uslova i podrške deci i mladima koji ne mogu da odrastaju uz svoje porodice Permanentno iznalazi rešenja i unapređuje i prenosi znanja i veštine onih koji brinu o deci koja se tiču: bezbednosti, stalnosti, očuvanja životno važnih odnosa, kao i odnosa sa okolinom/okruženjem Svoje ciljeve i aktivnosti zasniva na Konvenciji UN o pravima dece Odbacuje svaku etničku,polnu,versku,političku ili društvenu diskriminaciju Za postizanje svojih ciljeva “FICE SRBIJA”deluje preko svojih članova. Oni su zaposleni u domovima, centrima, službama za hraniteljstvo,kao i različitim drugim uslugama socijalne zaštite i edukativnim telima koja unapređuju status socijalne zaštite.  
Na sledećem linku se nalazi pdf: istorijat i razvoj FICE Srbija.
FICE Srbija 2014.vise o nama_srb