”ДОНАТОРСКИ САЈАМ 2013. – КОРАК КА ИНКЛУЗИЈИ”

Општи циљеви пројекта ”Донаторски сајам – корак ка инклузији”:

  • oбезбеђивање подршке (финансијске, у опреми или у услугама) за установе социјалне заштите у којима бораве социјално искључене категорије деце и младих (деца без родитељског старања, деца са инвалидитетом, деца са психијатријским и комбинованим сметњама) која треба да допринесе побољшању квалитета живота вулнерабилних група док су у установи, током њихових припрема за осамостаљење и у процесу њихове инклузије и социјалне адаптације и интеграције у шире социјално окружење.
  • Покретање јавности на размишљање о социјално искљученим категоријама деце и младих (из институција) и акција прикупљања средстава за пројектне активности које се тичу побољшања квалитета живота и инклузије посебно рањивих група, као и:
  • повећање свести и знања потенцијалних донатора о специфичним потребама чланица „ФИЦЕ Србија“
  • Успостављање контаката и обезбеђивање дугорочне сарадње и партнерства између  чланица „ФИЦЕ Србија“ и друштвено одговорних компанија,
  • Трансфер искустава заподноевропских земаља на пољу организовања донаторских сајмова
  • Стално јачање кредибилитета “ФИЦЕ Србија”, као мреже која подржава децу и младе који одрастају уз ризике различите етиологијеи професионалце у институцијама социјалне заштите који брину о њима.

  ”Донаторски сајам – корак ка инклузији” је реализован као јединствени догађај  на којем је представљено 56 пројеката од стране 28 чланица и сарадника ”ФИЦЕ СРБИЈА”. Пројекти су се односили на потребе корисника у свакој појединачној установи која је била у улози излагача. Чланице „ФИЦЕ СРБИЈА“ су потенцијалним донаторима представиле услуге или програме које желе да развију,  са циљем  задобијања њиховог интересовања и пажње, која би резултирала финансирањем реализације идеја, под договореним условима. Презентовани пројекти су се односили на програме допунске подршке из домена стимулације, интеграције и реинтеграције, инклузије, едукације, радно окупационих и психосоцијалних програма, односно стварање могућности за  живот у изабраном или најмање рестриктивном окружењу. Посебан допринос реализацији пројекта било је дизајнирање електронског каталога излагача који је свим позваним гостима био диструбуиран пре самог догађаја. Свака од 28 институција излагача сачинила је по један пројекат којим је конкурисала за финасијска средства и један за подршку у услугама, или опреми, коју су могли да донирају појединци или компаније. Пројекат је реализован кроз три фазе: припремну, фазу реализације и фазу евалуације   Током припремне фазе фокус активности је био на: а.  Изради предлога пројекта и конкурисању за средства б. Комуникацији са потенцијалним учесницима в. Припреми излагача за реализацију Сајма и г.  Припреми  израде базе података о потенцијалним донаторима   У оквиру припреме излагача осмишљен је и реализован  једнодневни семинар за представнике установа – излагаче, са циљем да стекну знања и вештине неопходне у процесу прикупљања средстава као и прављења заједничког плана активности на Сајму. Семинар је одржан у простору ”СОС – Дечијег села” у Сремској Каменици. Било је присутно 32 представника чланица „ФИЦЕ СРБИЈА“. У конципирању Сајма поред самих чланица значајан допринос је дала представница холандске организације ”Дечије перспективе”, која је пренела седмогодишње искуство одржавања оваквих скупова у области социјалне заштите у Холандији. Постигнут је договор око броја учесника, садржају презентација које је потребно припремити, роковима за израду презентација, представљена су правила, пропозиције, специфични и изузетно занимљив сценарио самог Сајма. Указано је на важности и значај партиципације саме деце и младих за које се програми припремају у изради пројеката на нивоу институција.

  1. Фаза реализације је подразумевала

а. дизајнирање, штампање и дистрибуцију каталога са пројектима излагача б. Организацију и реализацију самог догађаја у Привредној комори Србије, при чему је на  Сајму, 12. јуна 2013. године, потписано  четири донаторска уговора, али је још неколико излагача имало плодне преговоре са гостима – потенцијалним донаторима. Институције које су потписале донаторске уговоре у договору са донатором, дефинисале су рок за реализацију својих пројеката и начин извештавања. Сајам је организован по европским стандардима у погледу организације простора, изложбеног материјала и временског трајања догађаја.

  1. Фаза евалуације подразумевала је:

а. анализу пројектних резултата (научених лекција)од стране организатора  догађаја б. анализу повратних информације добијених од чланица – излагача. в. Достављање учесницима, донаторима и другим заинтересованима материјала и информација везаних за догађај г. Наставак пројекта – кроз превод и дистрибуцију презентација холандским компанијама и сродним институцијама. Холандски партнер на пројекту (”Дечије перспективе”),  изразио је спремност да све презентације преведе на холандски и дистрибуира их социјално одговорним компанијама у својој земљи, али и сличним институцијама са циљем успостављања даље директне сарадње међу установама, која може довести до трајних партнерстава и програма размене. Ова чињеница је додатни бенефит целог пројекта. Реализација пројекта била је пропраћена најавом за медије, као и присуством великог броја новинара на самом скупу. Све активности су реализоване у складу са одобреним пројектом – од поштовања временског распореда активности, преко квалитетне организације самог догађаја до утрошка средстава према планираном буџету Донатори самог догађаја су, осим ресорног Министарства и холандске организације ”Дечије песрпективе”  били и: Привредна комора Србије , Ресторан ”Карузо”, волонтери организације ”ФИЦЕ СРБИЈА”               ”Донаторски сајам – корак ка инклузији”, први пут организован у области друштвене бриге о деци у нашој земљи,  остварио је своју сврху, сензибилизације циљаног дела јавности,  са намером да се изазове њихова пажња и покрену  активности везане за донаторство које олакшава и улепшава животе деци и младима који одрастају у ванпородичном окружењу. Све активности су реализоване у складу са одобреним пројектом – од поштовања временског распореда активности, преко квалитетне организације самог догађаја до утрошка средстава према планираном буџету Атмосфера током одржавања сајма, сусрет колега и старих пријатеља који је поново омогућио размену идеја и примера добре праксе на један специфичан и иновативан начин, као и присутна деца и млади, њихове емоције и позитивне реакције додатно су уверили организаторе Донаторског Сајма, стручњаке ”ФИЦЕ Србија”, да овакве манифестације заиста унапређују разумевање између бизнис сектора и институција и организација система социјалне заштите и да постоји потреба да се оне и даље организују.

                                                                                                                            КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА

                                                                                                                                       Жељка Бургунд