MODEL PORODIČNE KONFERENCIJE

Šta je Porodična Konferencija?

Porodična konferencija kao metod promovisanja prava porodice da odlučuje o svojoj budućnosti

Apstrakt: Model porodi ne konferencije, kao inovativna metodologija za podršku porodici, koristi porodicu kao izvor snaga za rešavanje problema i donošenje odluka, ali je ne ostavlja u tome samu. Institucije sistema koje nude ovaj model, naj eš e centri za socijalni rad, pružaju i druge usluge, informacije o zakonskim (pravnim) rizicima, intervencije i odre ene mere koje su zakonskim ovlaš enjima i obavezama date institucijama u slu avaju nereagovanja porodice na problem, kao i zaštitu od rizika da porodica donese neadekvatan, nebezbedan ili nezakonit porodi ni plan. Ovo prakti no zna i da održavanje porodi ne konferencije u nastojanju porodice da sopstvenim snagama reši izazov pred kojim se nalazi, ni na koji na in ne spre ava predstavnike sistema da rade svoj posao u skladu sa ovlaš enjima datim zakonom. Suština porodi ne konferencije je u u eš u što je mogu e više brižnih lanova porodi ne mreže u rešavanju krizne situacije, odnosno problema. Oblici podrške lanova porodice su raznovrsni, od samog prisustva porodi noj konferencij kada se problem rešava, preko davanja doprinosa u planiranju rešenja, sve do preduzimanja konkretne odgovornosti za odre eni deo izabranog rešenja. Porodi na mreža stavlja svoje resurse na raspolaganje za rešavanje problema. U esnici porodi ne konferencije u posebno predvi enom vremenu i ambijentu, bez u eš a profesionalaca i nezavisnog koordinatora, odlu uju koji je najbolji na in da reaguju na problem, koje su aktivnosti koje treba preduzeti, ko preuzima koje uloge i zadatke, a u plan se mogu uklju iti i ponu ene usluge sistema. Cilj je da porodica preuzme odgovornost, kako za sopstvene probleme, tako i za kreiranje rešenja i realizaciju plana. Porodica donosi plan za rešavanje porodi nog problema, što proces ini nezavisnim, a lanove porodice aktivnim i autonomnim.
Ključne reči: porodi na konferencija, porodica, sopstvene  snage, plan, proaktivnost

 Željka Burgund, dipl.socijalni radnik,
Beograd, 2013.